algemene voorwaarden

Slijterij en wijnhandel Pinot: de bepaler van deze algemene voorwaarden.
De klant: een wederpartij die een natuurlijke persoon is.

 

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Slijterij en wijnhandel Pinot en de klant waarop Slijterij en wijnhandel Pinot deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Slijterij en wijnhandel Pinot, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

1) producten:
De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen en bezitten de eigenschappen die door Slijterij en wijnhandel Pinot in het aanbod worden genoemd. Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien men op het aanbod ingaat.
De prijzen zijn inclusief BTW en in het geval van bier exclusief statiegeld.

 

2) bestelling:
Slijterij en wijnhandel Pinot levert pas uit na ontvangst van betaling. Ongeacht de door de klant bij bestelling gekozen wijze van betalen, behoudt Slijterij en wijnhandel Pinot zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren.
Over het retourneren van zendingen/producten:
Voor alle aankopen geldt een zichttermijn van 7 dagen. De zichttermijn houdt in dat de klant het recht heeft binnen 7 dagen de artikelen zonder enige verplichting zijnerzijds in originele verpakking te retourneren. De geretourneerde artikelen mogen niet gebruikt of beschadigd zijn. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven. De kosten voor de retourzending komen ten laste van de koper. Na ontvangst van de zending en goedkeuring van Slijterij en wijnhandel Pinot over de staat van de producten, wordt binnen 14 dagen het geld van de koper teruggestort.

 

3) levering:
Slijterij en wijnhandel Pinot doet haar uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen.
Indien Slijterij en wijnhandel Pinot een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de klant Slijterij en wijnhandel Pinot schriftelijk ingebreke te stellen.
De bestelingen worden verstuurd via flessenpost.nl of Eigen Vervoer. De klant betaalt de verzendkosten op basis van gewicht. De verzendkosten binnen Nederland per bestelling worden weergegeven tijdens het bestel proces

 

4) versturen:
Slijterij en wijnhandel Pinot draagt het risico van beschadiging en verlies van de artikelen tijdens het versturen naar de klant. Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over. Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is Slijterij en wijnhandel Pinot gerechtigd de prijs van de artikelen op de klant te verhalen.
Het kan zijn dat bestellingen na herhaaldelijke keren aanbieden bij de klant en na het niet reageren op notitie’s/berichten geretourneerd worden naar de verzendende partij. In dit geval zijn de eventuele nieuwe verzendkosten voor de klant.

 

5) garantie:
Slijterij en wijnhandel Pinot garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties op de webwinkel. De op de factuur/pakbon vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.
Bij gebrek aan een artikel, dat is ontstaan bij een normaal en oordeelkundig gebruik, zal door Slijterij en wijnhandel Pinot op schriftelijk verzoek van de klant binnen de garantieperiode van een maand na aankoop, het artikel gratis worden vervangen. Indien de klant terecht om vervanging verzoekt, is Slijterij en wijnhandel Pinot eveneens gerechtigd om voor teruggave van de aankoopprijs van de klant te kiezen.
Voor zover de fabrikant nadere uitsluitingen maakt in het fabrieksgarantiebewijs, worden deze beperkingen door Slijterij en wijnhandel Pinot overgenomen.
Ingeval van zichtbare gebreken dient de klant het artikel op kosten van Slijterij en wijnhandel Pinot te retourneren binnen de zichttermijn, onder mededeling van het gebrek.
In geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare gebreken na de zichttermijn dient elke klacht binnen 14 dagen doch niet later dan een maand na de factuurdatum, te worden gemeld. De klant dient schriftelijk een beschrijving van de geconstateerde gebreken mee te sturen. Indien de klant niet schriftelijk om herstel dan wel vervanging verzoekt, beslist Slijterij en wijnhandel Pinot of het artikel vervangen wordt.
Bij artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt, komen de vervoerskosten voor diens rekening. Slijterij en wijnhandel Pinot is in dat geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer.
Slijterij en wijnhandel Pinot is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door Slijterij en wijnhandel Pinot geleverd artikel, tenzij de klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove nalatigheid van Slijterij en wijnhandel Pinot. (In)directe kosten of schade bij de klant of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove nalatigheid van Slijterij en wijnhandel Pinot.

 

6) terugbetalingen:
Reeds betaalde bedragen voor artikelen die binnen de zichttermijn worden geretourneerd of door de klant verrichte vooruitbetalingen, op grond van door Slijterij en wijnhandel Pinot gestelde voorwaarden, zullen bij het niet tot stand komen van de verkoop worden terugbetaald.

 

7) Privacy:
Door het plaatsten van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van Slijterij en wijnhandel Pinot. Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt. De door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn.
Slijterij en wijnhandel Pinot verstrekt -zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar persoonsregistratie- geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt.

 

8) Overige bepalingen:
Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan Slijterij en wijnhandel Pinot geen aansprakelijkheid aanvaarden.
Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant minimaal 18 jaar oud te zijn en gaat zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.